Пікнік першокурсників

Це наше студентське життя!

Першокурсники продовжують «вливатися» в дружний колектив WIUU. Хороший настрій, нескінченні розмови, жарти, ігри супроводжували «Пікнік першокурсників», який організували члени студентського самоуправління інституту.

hw3U5lef1gUHttpIWIzEfE

 

Скайп-форум з економічних та політичних питань

Студенти  обговорювали економічні та політичні питання на скайп-форумі, яка проводилася в інституті. Основним доповідачем з теми «Успішне залучення допомоги для фінансування безпеки та розвитку України» була Елейн Сарао – помічник ректора ВМУУ з міжнародних зв’язків,  спеціаліст з формування громадянського суспільства Міністерства економічного розвитку США (2010-2013 рр.).

В обговоренні взяли участь науковці Інституту економіки природокористування та сталого розвитку НАН України: Бистряков І.К., доктор економічних наук, професор, завідувач відділу комплексної оцінки та управління природними ресурсами; Клиновий Д.В., кандидат економічних наук, доцент, провідний науковий співробітник  відділу комплексної оцінки та управління природними ресурсами; Дейнеко Л.В., доктор економічних наук, професор, завідувач відділу промислової політики. А також Страшинська Л.В., доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економічної теорії НПУ імені М.П.Драгоманова та викладачі ВМУУ.

Пропонуємо один з виступів в рамках обговорення вказаної теми.

Ігор  Бистряков, д.е.н., професор,  Дмитро  Клиновий, к.е.н., доцент. Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України»    

 ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ: БЕЗПЕКА ТА СТАЛИЙ РОЗВИТОК  СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРОСТОРУ

 Необхідність децентралізації влади гостро ставить питання забезпечення безпеки та сталого розвитку сільських територій та сільськогосподарського простору у цілому. Підписана Україною і ратифікована значною частиною країн ЄС Угода про асоціацію вимагає вже сьогодні почати реалізацію зазначених у ній положень. Концептуально питання децентралізації управління сільськогосподарським простором стосуються  Глави 17 Угоди «Україна – ЄС» «Сільське господарство та розвиток сільських територій». Стаття 403 Угоди передбачає співробітництво Сторін (Україна – ЄС) з метою сприяння розвитку сільського господарства та сільських територій, зокрема шляхом поступового зближення як з боку політики так і з боку законодавства. Щодо забезпечення зближення в сфері законодавства, то воно охоплює декілька напрямів, які пов’язані, зокрема, з просторовим розвитком сільських територій, включаючи питання упорядкування сільського господарства, агропромислових комплексів та інфраструктурне забезпечення, а також систему розселення разом з природними ресурсами, використання яких входить до компетенції сільських громад.

Щодо сфери зближення політик, то Угодою «Україна – ЄС»  Статтею 404 передбачається співробітництво між Сторонами у питаннях сільського господарства та розвитку сільських територій, яке включає, серед іншого, питання сприяння взаємному розумінню політик (пункт  «a» Ст. 404). Можна констатувати, що європейський досвід просторового  розвитку сільських територій  у цій сфері, значно випереджає український, у першу чергу, в концептуальному плані. Слід зауважити, що до останнього часу існували помітні розходження між розумінням концептуальних засад такої політики в Україні та ЄС. Так, у європейській практиці 60-х – 70-х рр. ХХ ст. розповсюдження отримав «компенсуючий» характер регіональної політики, спрямований на підтримку сільських територій і зменшення диспропорцій регіонального розвитку між сільськими та міськими територіями. У цьому відношенні, поширеними методами державної підтримки регіонального розвитку на той період вважались методи прямого впливу, включаючи такі інструменти як державний контракт та державне замовлення, пряме бюджетне фінансування регіональних проектів, надання цільової бюджетної допомоги, грантів тощо. Також передбачалось використання інструментів опосередкованого державного регулювання, включаючи пільгові кредити, податкові канікули, пільгове оподаткування та ін.

Однак, починаючи з 80-х рр. ХХ ст. регіональна політика ЄС набула «стимулюючого» характеру. Пріоритети надавались розробці стратегічних планів на основі розкриття потенціалу регіонального розвитку. Такому переходу передував висновок, що регіональна політика, яка базується на податкових пільгах і державних субсидіях, є недостатньо ефективною. Доцільнішим є спрямування коштів на реструктуризацію галузей і підприємств депресивних сільських територій та введення селективних режимів господарської діяльності спеціального спрямування. При цьому було рекомендовано задля створення на них дієвого організаційно-інституційного забезпечення розвитку підприємницької діяльності та з метою забезпечення саморозвитку слаборозвинених територій використовувати окрім податкових ряд інших видів пільг інвестиційного, дозвільного, регламентаційного характеру.

Наразі в Україні панує застарілий «компенсуючий» підхід до забезпечення розвитку сільських територій. Для подолання тенденцій, що склалися, необхідно переорієнтувати загальну регіональну політику  в напряму стимулювання сталого розвитку сільськогосподарського простору на умовах децентралізації, які б відповідали сучасним європейським підходам. Тобто  забезпечити такий територіальний розвиток, який би базувався, серед іншого, на новій для України ідеології територіального управління. Ключовим пунктом цієї ідеології є просування стимулюючої парадигми підтримки сільських територій, на засадах розкриття потенціалу регіонального розвитку із запровадженням в системі управління природокористуванням просторово-кластерного підходу, принципів структурного та проектного управління, консолідованого та проектного фінансування, корпоративного управління, сек’юритизації природних активів. Саме за рахунок цього має бути створено дієву самостійну ланку муніципального управління природокористуванням, що передбачає активізацію місцевої бізнес-ініціативи, розвиток публічно-приватної форми партнерства, формування корпоративної соціальної та екологічної відповідальності.

Децентралізація управління природними ресурсами територіального формування (області, району, територіальної громади) передбачає делегування конкретних окремих функцій управління державним сектором щодо природних ресурсів, якими опікується держава як загальнонародною власністю, місцевим  органам  виконавчої  влади та місцевого самоврядування. Для цього необхідно на нормативно-правовому рівні чітко визначити права територіальних громад у використанні земельних, водних, лісових, мінеральних, природно-рекреаційних та інших місцевих ресурсів та запровадити відповідну законодавчу базу щодо створення муніципальних корпорацій, розширення прав органів місцевого самоврядування у використанні природних об’єктів і розпорядженні природно-ресурсними капіталами.

Для розвитку муніципальної форми управління природними ресурсами  доцільною є передача до комунальної власності частини земель та інших природних ресурсів міст, селищ, сіл та інших  адміністративно-територіальних утворень. Відповідні законодавчі акти, що визначатимуть статус  комунальних  земель, водних та інших природних ресурсів, регламентуватимуть право органів місцевого самоврядування на володіння та вільне користування майном муніципальної власності, впровадження муніципального підприємництва. При цьому, на основі принципу Парето-оптимуму за державою необхідно закріпити тільки ключові повноваження у сфері використання і охорони природного капіталу, включаючи регулювання земельних відносин, охорону лісів, управління заповідними територіями, розробку стратегічно важливих родовищ корисних копалин, екологічний моніторинг водних та інших природних об’єктів тощо. Разом з тим більшість повноважень, особливо тих, що стосуються прямого використання природних ресурсів у господарській діяльності, доцільно передати на місцевий рівень. Головним результатом децентралізації  має бути створення максимально можливих умов до саморозвитку та формування економічно самодостатніх територіальних громад, у першу чергу, сільських територій.

Науковці Державної установи «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України» підготували до виступу Акселя Хааса коментарі з аналізу бізнес-принципів, які діють в усіх сферах бізнесу 

Ігор Бистряков

д. е. н., проф.,

зав. відділом комплексної оцінки

та управління природними ресурсами

Наталія Коржунова

к. е. н., с.н.с.,

провідний науковий

співробітник відділу,

Леонід Бондар

провідний економіст відділу

Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України»    

 БІЗНЕС-ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ СУЧАСНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ПРИРОДНО-ГОСПОДАРСЬКИХ КОМПЛЕКСІВ

Постановка проблеми

Питання оптимізації структури територіальних природно-господарських комплексів значною мірою обумовлено об’єктивними причинами, що пов’язані з децентралізацією управління соціально-економічним розвитком суспільства. Такий напрям лежить у площині загальних світових тенденцій, які характеризуються підвищенням рівня спеціалізації та концентрації виробничо-господарської діяльності в межах територіальних економічних систем регіонального та місцевого рівнів. Саме цей процес потребує визначення принципів організації господарської діяльності оновленого типу, що орієнтують на ефективне використання наявних місцевих ресурсів, включаючи природні, за умов перетворення їх у капіталізовану форму. Одночасно виникає необхідність прискорення територіальної інтеграції виробничо-господарських процесів у сфері використання природних ресурсів на засадах упровадження інноваційних механізмів природокористування, орієнтованих на місцеві конкурентні переваги,що формуються в контексті створення привабливого інвестиційного середовища.

З іншого боку, забезпечення сталого розвитку національних і територіальних соціально-економічних утворень потребує впорядкування системи економічних відносин саме в рамках формування відповідних бізнес-структур,мотивованих на вирішення питань ефективного використання місцевого природно-ресурсного потенціалу з метою підвищення соціальних стандартів, включаючи захист навколишнього природного середовища. При цьому акцент робиться на властивостях місцевих бізнес-структур щодо сприяння розвитку територій їх локалітету через формування доданої вартості та залучення нових інвестиційних потоків.

Саме тому необхідно враховувати принципи формування таких механізмів управління природними ресурсами і територіальної організації виробничо-господарських процесів, які б забезпечили гармонізацію економічного розвитку територій з їх природно-ресурсним потенціалом, а також інтересами місцевих територіальних громад.

Принципи бізнес-орієнтованої організації:

  • підвищення рівня державно-приватного партнерства у сфері використання місцевих територіальних ресурсів;
  • збалансування інтересів бізнес-структур різних типів, інтереси яких представлені на території;
  • формування корпоративних структур управління місцевими природно-ресурсними капіталами;
  • стимулювання стратегічного співробітництва і взаємодії на засадах конструктивної конкуренції та корпоративної суспільної відповідальності між суб’єктами господарювання для заохочення ведення відповідальних бізнес-практик та спільних заходів;
  • урахування у системі управління фактора диференціації територіальних природно-господарських комплексів залежно від особливостей їх ендогенного природного, виробничого, соціального, культурного, організаційного потенціалів;
 • інтеграція територіальних природно-господарських капіталів до національного та глобального фінансово-економічних просторів. 1. Територіальний природно-господарський комплекс доцільно формувати як систему, в рамках котрої забезпечується поєднання природних та виробничих утворень, що підпорядковані меті економічно ефективного використання природних ресурсів та відтворення якісного навколишнього природного середовища на засадах забезпечення гармонізації інтересів суб’єктів господарювання.3. Забезпечити підвищення конкурентоспроможності територіальних активів на засадах гармонізації економічних інтересів, формування стабільних взаємозв’язків та конструктивного співробітництва між усіма зацікавленими сторонами. Суб’єктами господарювання територій є органи державної влади, місцевого самоврядування, бізнес-структури, а також неурядові організації.5. Створити інституційні умови щодо: забезпечення в рамках територіальних природно-господарських комплексів генерування доданої вартості на основі використання місцевих ресурсів; формування відповідних бізнес-моделей та їх інтеграції до спільних ланцюгів створення вартості; формування у внутрішньому середовищі кожного бізнес-користувача природних ресурсів відповідальності та пов’язаності з територією початкової локалізації цих ресурсів по відношенню до збереження та відтворення асиміляційного потенціалу тощо.7. Стимулювати безперервну модернізацію та здійснення інноваційної діяльності бізнес-структур щодо підвищення ефективності й продуктивності виробництва, зниження витрат, відповідне підвищення обсягів генерованої доданої вартості, нівелювання негативних впливів на навколишнє природне середовище, покращення стандартів життя територіальних громад.

 

 • 6. Забезпечити імплементацію принципів корпоративної соціальної відповідальності та відповідальної конкурентоспроможності до процесів розробки бізнес-моделей з урахуванням умов впливу соціальних та екологічних факторів на основні параметри їх діяльності.
 • 6. Забезпечити інституційну підтримку малих та середніх підприємств як таких, що характеризуються високим ступенем територіальної прив’язаності та зацікавленості у сталому розвитку територій свого локалітету, а також підвищенні прибутковості їх діяльності та формування стійких конкурентних переваг.
 • 4. Зосередити увагу на формуванні системи територіального корпоративного управління інтеграцією активів бізнес-користувачів природних ресурсів із застосуванням методів проектного управління, стратегічного співробітництва та конструктивної конкуренції. Підвищити роль приватного сектору в рамках розвитку партнерства з органами державної влади та місцевого самоврядування у сфері забезпечення сталого територіального розвитку.
 • 2. Основою функціонування територіальних природно-господарських комплексів визначити природні ресурси, що трансформовані в активи, здатні генерувати додану вартість і приносити прибуток. У цьому контексті необхідне створення дієвих інституційних умов, орієнтованих на ідентифікацію та зміцнення територіальної ідентичності як сукупності економічних, природних, соціальних та культурних особливостей територій.
 • Ключові аспекти формування:
 1. Сприяти розвитку процесів формування територіальних мереж територіальних господарських комплексів, кластерів,стратегічних виробничих альянсів між окремими компаніями з налагодженням партнерських взаємовідносин бізнес-структур та державних установ, органів місцевого самоврядування, агентств з питань розвитку.
 2. Відповідно до реалізації завдань сталого розвитку на місцевому рівні першочерговим завданням визначити стимулювання всіх зацікавлених сторін щодо вироблення спільного стратегічного бачення майбутнього через організацію діалогу та заохочення місцевого й регіонального партнерства.
 3. Сформувати інституційні умови щодо самофінансування бізнес-структур у сфері раціонального природокористування та охорони навколишнього природного середовища.
 4. Забезпечити організацію моніторингу за процесами функціонування бізнес-структур та оцінки їх результатів діяльності на засадах прозорості, а також відкритості для громадськості.

Висновки

Сьогодні території володіють достатнім природно-ресурсним потенціалом, щоб відігравати значну роль у розробці та впровадженні інноваційних моделей сталого розвитку. Ефективна реалізація цього потенціалу можлива завдяки формуванню сучасних територіальних природно-господарських комплексів, які базуються на принципах бізнес-орієнтованої організації використання місцевих природних ресурсів. Цей напрям діяльності є потужним фактором інтеграції всіх зацікавлених у процесі сталого територіального розвитку суб’єктів господарювання. Першочерговим кроком є формування інституційних умов щодо стабільного співробітництва в рамках партнерств та мереж у напрямі зниження бар’єрів для виходу територіальних природно-ресурсних активів на фінансові ринки. Інтегровані в комплекс бізнес-структури отримують також кращі можливості для обміну інформацією, знаннями, інноваціями, а відтак сприяють суттєвому підвищенню ефективності своєї діяльності, а також раціональному використанню ресурсів на засадах їх капіталізації. На основі впровадження принципів корпоративної соціальної відповідальності та відповідальної конкурентоспроможності на рівні визначених територіальних природно-ресурсних комплексів можливо знизити рівень ризиків та витрат, а також забезпечити сталість фондів розвитку і підвищити конкурентоспроможність територій з урахуванням інтересів місцевих громад.

 

IMG_8571 IMG_8576 IMG_8577 IMG_8590 IMG_8592 IMG_8599 IMG_8605 IMG_8643 IMG_8657 IMG_8664

Майстер-клас Акселя Хааса (Німеччина) про особливості організації малого бізнесу

Студенти ВМУУ мають можливість одержати практичні знання безпосередньо від власників бізнесу. На черговому занятті з курсу «Підприємництво» вони прослухали майстер-клас  Акселя  Хааса (Німеччина) – керуючого партнера Arend Process Automation GmbH, викладача кафедри менеджменту Університету м.Трір (Німеччина), почесного доктора філософії Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, почесного  доктора міжнародного бізнесу та почесного професора з маркетингу та підприємництва ВМУУ. Студенти обговорювали питання проблем управління малим бізнесом, розглядаючи практичні  завдання з досвіду роботи Акселя Хааса. В кінці заняття викладач відповів на численні запитання майбутніх бізнесменів.

IMG_0505 IMG_0507 IMG_0511 IMG_0512 IMG_0523 IMG_0526 IMG_0563 IMG_0576 IMG_0605 IMG_0608 IMG_0613 IMG_0616 IMG_0631 IMG_0642

Лекція Патріка Мітчелла, PhD, професора Казахсько-Американського вільного університету

В рамках унікального практичного курсу «Бізнес-студії» студенти прослухали лекцію Патріка Мітчелла, PhD, професора Казахсько-Американського вільного університету, директора програми «Education through Business Immersion (EBI)» («Навчання шляхом занурення у бізнес»).

Патрік Мітчелл також зустрівся зі студентами, які взяли участь у щорічній Міжнародній Академії Лідерствослужіння (м. Портленд, штат Орегон, США) та запрошуються до Літньої бізнес школи «EBI».  Школа передбачає проходження безкоштовної індивідуальної практики учасників Академії на малих та середніх підприємствах штату.  Програма перебування студентів у «EBI» включає в себе: стажування в компаніях (розробка власного проекту),  підвищення рівня володіння мовою; ознайомлення з культурою США ,наставництво та комфортні умови перебування.

IMG_0923 IMG_0936 IMG_0938 IMG_0945 IMG_0947

Відкрита лекція відомого німецького юриста

Студенти ВМУУ прослухали відкриту лекцію «Важливість дотримання  вимог у глобалізованому економічному середовищі»  відомого німецького юриста, магістра права Геро фон Пельчрзім і Тренковіц (Gero von Pelchrzim und Trzenkowitz   Модератором лекції був професор, доктор Моріц Гунцингер.

Після лекції відбулася церемонія присвоєння магістру права пану Геро фон Пельчрзім і Тренковіц почесного титулу «Почесний професор права і відповідності ВМУУ».

IMG_0411 IMG_0446IMG_8410 IMG_8411 IMG_8416 IMG_8417 IMG_8418 IMG_8433 IMG_8441 IMG_8451 IMG_8502 IMG_8517 IMG_8521 IMG_8522

В практичний курс “Підприємництво” активно включилися студенти-першокурсники

Із задоволенням вони відвідали майстер-клас «Майбутнє реклами в різних видах ЗМІ» Майкла Русса (Німеччина) – видавця та генерального директора топ-журналу Frankfurt Rhein-Main, почесного доктора філософії Східноєвропейського національного університету імені Лесі України (Волинська обл.); почесного професора журналістики ВМУУ.

М.Русс поділився досвідом  своєї діяльності, розповів на прикладах про вибір реклами та її вплив на популярність журналу. Студенти обговорили питання вибору цільової аудиторії для просування різних медійних проектів.

Живе спілкування та неперевершена харизма одного з лідерів німецького ринку ЗМІ залишили приємні враження у студентів та збагатили їх знання практичними навичками майбутніх менеджерів.

IMG_0325 IMG_0323IMG_0334 IMG_0337 IMG_0340 IMG_0344 IMG_0345 IMG_0355 IMG_0366 IMG_0383

Підписана угода про співробітництво

Угоду про співробітництво у сфері освіти, наукових досліджень і маркетингу між Українсько-американським  гуманітарним інститутом “Вісконсинський  Міжнародний Університету (США) в Україні”( Київ, Україна) та OVB Holding AG ( Кельн, Німеччина)
16 вересня 2015 підписали  ректор WIUU Олександр Романовський і  виконавчий директор OVB Holding AG Майкл Рентмайстер.
Відповідно до Угоди WIUU студенти будуть залучені до практичного курсу з фінансових послуг , який будуть проводити професіонали OVB. Наші студенти  матимуть можливість короткострокового стажування в Україні та інших європейських філіях OVB. Кращі студенти будуть рекомендовані для тривалого стажування в OVB.
Цей  новий  тип співпраці навчального закладу і фірми буде сприяти накопиченню багатокультурних знання наших студентів, підвищить інтерес до економіки і політики  країни-партнера і збагатить розуміння культури двох країн в Європі.

Фото 4

Зустріч делегації Університету Конкордія в НПУ імені М.П. Драгоманова

ВМУУ з 9 по 14 вересня 2015 року приймає делегацію вищих керівників Університету КОНКОРДІЯ штату Вісконсин (США) у складі Президента Університету КОНКОРДІЯ штату Вісконсин (США) доктора Патріка Феррі (Dr. Patrick Ferry), а також виконавчого директора з міжнародного навчання доктора Девіда Бернера (Dr. David Birner), першого віце-президента з академічної діяльності доктора Вільяма Каріо (Dr. William Cario), члена Ради Регентів містера Террі Донована (Mr. Terry Donavan), і виконавчого віце-президента з адміністративної діяльності містера Алена Прочнова (Mr. Allen Prochnow).
Делегація Університету Конкордія зустрілася з керівництвом Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова. Під час зустрічі відбулося обговорення розвитку спільних програм наукового, навчального та культурного співробітництва двох університетів. На зустрічі були присутні ректор НПУ імені М.П.Драгоманова академік АПН України В.П. Андрущенко, проректор НПУ імені М.П. Драгоманова академік АНВШ Б.І. Андрусишин, ректор ВМУУ професор О.О.Романовський, віце – ректор ВМУУ професор Ю.Ю. Романовська.
На знак майбутньої співпраці ректор НПУ В.П.Андрущенко запросив американців у велику Драгоманівську родину та вручив їм високі відзнаки університету «Драгоманівська родина».

IMG_8342   IMG_8376

IMG_8343   IMG_8392

IMG_8404   photo 6

Підписання Договору про співробітництво з Університетом Конкордія

ВМУУ з 9 по 14 вересня 2015 року приймав делегацію вищих керівників Університету КОНКОРДІЯ штату Вісконсин (США) у складі Президента Університету КОНКОРДІЯ штату Вісконсин (США) доктора Патріка Феррі (Dr. Patrick Ferry), а також виконавчого директора з міжнародного навчання доктора Девіда Бернера (Dr. David Birner), першого віце-президента з академічної діяльності доктора Вільяма Каріо (Dr. William Cario), члена Ради Регентів містера Террі Донована (Mr. Terry Donavan), і виконавчого віце-президента з адміністративної діяльності містера Алена Прочнова (Mr. Allen Prochnow).
13 вересня був підписаний договір про співробітництво в навчальній, науковій та культурній діяльності. Зокрема, сторони домовились про академічний обмін студентів та викладачів, розробка спільних начальних та соціальних проектів. Договір підписали Президент Університету Конкордія штату Вісконсин (США) доктор Патрік Феррі та ректор ВМУУ професор Олександр Романовський .

photo 2

Зустріч делегації Університету Конкордія в КМДА

ВМУУ з 9 по 14 вересня 2015 року приймає делегацію вищих керівників Університету КОНКОРДІЯ штату Вісконсин (США) у складі Президента Університету КОНКОРДІЯ штату Вісконсин (США) доктора Патріка Феррі (Dr. Patrick Ferry), а також виконавчого директора з міжнародного навчаннядоктора Девіда Бернера (Dr. David Birner), першого віце-президента з академічної діяльності доктора Вільяма Каріо (Dr. William Cario), члена Ради Регентів містера Террі Донована (Mr. Terry Donavan), і виконавчого віце-президента з адміністративної діяльності містера Алена Прочнова (Mr. Allen Prochnow).
Відбулася зустріч делегації Університету Конкордія в Київській міській державній адміністрації. Делегацію зустрічала заступник голови КМДА пані Старостенко Г.В.  Під час зустрічі відбулося обговорення європейських перспектив України, а також –питання подальшої співпраці американських і українських університетів із підготовки фахівців для України та міста Києва, налагодження ділового і культурного співробітництва двох країн, американських міст із містом Києвом, укріплення міжнародного іміджу Києва та Незалежної України.

Read more