Завідувач  Центру – Процун Наталія Михайлівна, кандидат економічних наук, доцент

Центр дистанційного навчання в УАУК працює згідно  Положення про дистанційне навчання.

Положення про дистанційне навчання (ДН) в Приватному вищому навчальному закладі-інституті «Українсько-американський університет Конкордія» (далі – УАУК) розроблене відповідно до Законів України «Про вищу освіту» та «Про освіту», наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження положення про дистанційне навчання» №466 від 25.04.13 р., «Вимог до ВНЗ та закладів післядипломної освіти, наукових, освітньо-наукових установ, що надають освітні послуги за дистанційною формою навчання з підготовки та підвищення кваліфікації фахівців за акредитованими напрямами і спеціальностями», затверджених наказом МОН України від 25.04.2013 р. № 466.

Дистанційне навчання у УАУК здійснюється за допомогою програмного забезпечення MOODLE 3.0 (Modular Object-Oriented Dynamic Learning  Environment).

Під дистанційним навчанням розуміється індивідуалізований процес набуття знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини, який відбувається в основному за опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників навчального процесу в спеціалізованому середовищі, яке функціонує на базі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій.

Дистанційна форма навчання – форма організації навчального процесу в УАУК, яка забезпечує реалізацію дистанційного навчання та передбачає можливість отримання випускниками документів про відповідний освітній або освітньо-кваліфікаційний рівень у порядку, встановленому Законом України «Про вищу освіту».

Підготовка фахівців за дистанційною формою навчання здійснюється в УАУК за ступенем бакалавр, спеціальності 073 «Менеджмент», спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини»; магістр спеціальності 073 «Менеджмент», спеціалізації «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності».

Термін навчання студентів за дистанційною формою  відповідає навчальному плану УАУК, але має бути не меншим ніж за денною формою: бакалавр – 4 роки, магістр – 1,5 року.

У процесі дистанційного навчання використовуються веб-ресурси навчальних дисциплін (програм), у тому числі дистанційні курси, – систематизоване зібрання інформації та засобів навчально-методичного характеру, необхідних для засвоєння навчальних дисциплін (програм), яке доступне через Інтернет  за допомогою веб-браузера та/або інших доступних користувачеві програмних засобів.

Максимально можлива кількість студентів УАУК, що навчаються за дистанційною формою, визначається в межах ліцензованого обсягу підготовки, виділеного для заочної форми навчання. Розподіл ліцензованого обсягу підготовки, виділеного для заочної форми навчання, між заочною та дистанційною формою здійснюється відповідно до рішення Приймальної комісії УАУК за погодженням із завідувачем Центру дистанційного навчання.

Навчальний процес за дистанційною формою може проводитися в режимі реального часу (синхронний режим)  та на основі самостійної роботи студента (асинхронний режим).

Студент обирає курси для власного вивчення виключно із запропонованого УАУК переліку предметів.

Технології дистанційного навчання в УАУК можуть використовуватися при організації та забезпеченні денної та заочної форм навчання. Студент, пред’явивши підтверджуючі документи, може вивчати предмет дистанційно на підставі заяви за погодженням з завідувачем кафедрою, деканом міжнародних програм та завідувачем Центру дистанційного навчання.

На дистанційну форму навчання можуть переводитися студенти, які виявили бажання навчатися за індивідуальним планом. Інструкція для студентів про роботу з дистанційними курсами додається.

Робота науково-педагогічного працівника УАУК в галузі дистанційного навчання складається з двох частин: перша – розробка дистанційних курсів (підготовка навчально-методичних матеріалів), друга – підтримка навчального процесу за дистанційною формою. Вимоги до навчально-методичних матеріалів дистанційного курсу наведені в додатку 2 до цього Положення.

Кількість студентів у групі, що навчається за дистанційною формою, повинна знаходитися в межах 25-30 осіб, а для дисциплін, у яких число занять синхронного режиму більше від 20% загального числа занять, ця кількість має бути обмежена 15 студентами.