Підготовче відділення для іноземних студентів

  

  1. Українсько-американський університет Конкордія оголошує прийом іноземців на підготовче відділення на 2018 рік.
  2. Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із Законами України «Про вищу освіту», «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», «Про закордонних українців», Указом Президента України від 03 червня 1994 року № 271 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова», постановами Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 року № 136 «Про навчання іноземних громадян в Україні», від 11 вересня 2013 року № 684 «Деякі питання набору для навчання іноземців та осіб без громадянства», наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року № 1541 «Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за № 2004/24536 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 11 грудня 2015 року № 1272).
  3. Слухачі підготовчого відділення для іноземців вивчають (за бажанням) англійську, українську, російську мови та математику.
  4. Абітурієнти підготовчого відділення для іноземців подають до приймальної комісії такі документи:

– оригінал документа про попередню освіту та додаток про освіту з переліком вивчених предметів і одержаних за них балів/оцінок (нострифікація та легалізація – переклад українською мовою, завірений нотаріально);

– медичний сертифікат про стан здоров’я, який засвідчує відсутність медичних протипоказань для навчання в Україні (консульська легалізація);

– копію страхового полісу України на надання екстреної медичної допомоги;

– копію документа про народження (переклад українською мовою, завірений нотаріально);

– копію національного паспорта (переклад українською мовою, завірений нотаріально);

-оригінал «Запрошення на навчання»;

-Свідоцтво про визнання в Україні іноземного документа про освіту;

–  14 фотокарток розміром 3 x 4 см на матовому тлі.

  1. Підготовче відділення для іноземних абітурієнтів здійснює мовну підготовку згідно з навчальним планом упродовж одного року. Прийом на навчання іноземців здійснюється впродовж року.
  2. Випускники підготовчого відділення після виконання навчального плану одержують сертифікати.
ПРАВИЛА (витяг)
внутрішнього розпорядку для студентів
Українсько-американського університету Конкордія
 
Прийом на навчання в інститут та відрахування студентів
Прийом осіб на навчання в університет здійснюється на конкурсній основі згідно з Правилами прийому студентів до Українсько-американського університету Конкордія (ConcordiaUA).
Умови конкурсу мають забезпечувати дотримання прав громадян у галузі освіти.
Студенти, які навчаються в ConcordiaUA можуть бути відраховані з університету:
– за власним бажанням;
– за невиконання навчального плану;
– за порушення умов контракту;
– за порушення дисципліни;
– за пропуск або переривання навчання без поважних причин;
– в інших випадках, передбачених законами.
Студенти, які навчаються в інституті, можуть переривати навчання у зв’язку з поважними обставинами (за станом здоров’я, призовом на строкову військову службу у разі втрати права на відстрочку від неї, навчанням чи стажуванням в освітніх і наукових установах іноземних держав тощо) за надання підтверджуючих документів.
Про наміри переривання навчання у зв’язку з поважними обставинами або на прохання студентів з інших причин студенти повинні у письмовій формі попередити про це адміністрацію Університету з обов’язковим наданням заяви з поясненням причин і термінів переривання навчання та необхідних підтверджуючих документів.
Рішення про можливість переривання навчання студента, причину та термін перерви у навчанні  приймає адміністрація Університету і закріплює відповідним наказом.
Переривання навчання студента без надання ним заяви з поясненням причин, термінів переривання навчання і необхідних підтверджуючих документів вважається недопустимим і тягне за собою дисциплінарну  відповідальність аж до розірвання контракту за ініціативи адміністрації університету та відрахування студента, що порушив графік навчання.
Студентам, які з дозволу адміністрації перервали навчання в університеті, надається академічна відпустка.
Студенти, які пропустили навчання з поважних причин, зобов’язані надати адміністрації Університету виправдувальні документи.

Інформація щодо індивідуальних графіків навчання іноземних студентів підготовчого відділення, які вступають до Українсько-американського університету Конкордія (ConcordiaUA) протягом академічного/календарного року та своєчасної оплати навчання:

Прийом осіб на навчання в університет здійснюється на основі контракту.

Навчальний рік студента на підготовчому відділенні складається з двох семестрів з загальною вартістю навчання 25 000 (двадцять п’ять тисяч) гривень.

Впродовж семестру студент вивчає 5 курсів (предметів). Курс (предмет) складається з 45 аудиторних годин, і очікується, що, вивчаючи цей предмет, студент працює самостійно 90 годин. Таким чином, загальне навчальне навантаження студента за один семестр дорівнює 225 аудиторних годин та 450 годин самостійної роботи.

За умови успішного закінчення повного терміну навчання – два семестри, 450 аудиторних годин – студенти отримують Сертифікат відповідного зразка про закінчення курсу навчання на підготовчому відділенні ConcordiaUA.

Сплата за навчання за обидва семестри (повний курс навчання на підготовчому відділенні) здійснюється одноразово на банківський рахунок університету перед, або під час укладання контракту. У виключних випадках, за існування об’єктивних поважних причин, адміністрація університету може дозволити здійснити оплату наступним чином: перша оплата – не менше 50 % від загальної вартості навчання має надійти під час укладання контракту, а повторна – не піздніше 105-го календарного дня (останнього календарного дня 15-ти тижневого терміну) з дня підписання контракту.

У разі несвоєчасної оплати навчання студент відраховується з університету зі скасуванням студентської реєстрації ДМСУ.

Студенти, які навчаються в ConcordiaUA, можуть бути відраховані з університету:

– за власним бажанням;

– за невиконання навчального плану;

– за порушення умов контракту;

– за порушення дисципліни;

– за пропуск або переривання навчання без поважних причин;

– в інших випадках, передбачених законами.

Студенти, які навчаються в університеті, можуть переривати навчання у зв’язку з поважними обставинами (за станом здоров’я, призовом на строкову військову службу у разі втрати права на відстрочку від неї, навчанням чи стажуванням в освітніх і наукових установах іноземних держав тощо) за надання підтверджуючих документів.

Про наміри переривання навчання у зв’язку з поважними обставинами або на прохання студентів з інших причин студенти повинні у письмовій формі попередити про це адміністрацію Університету  з обов’язковим наданням заяви з поясненням причин і термінів переривання навчання та необхідних підтверджуючих документів.

Рішення про можливість переривання навчання студента, причину та термін перерви у навчанні  приймає адміністрація Університету і закріплює відповідним наказом.

Переривання навчання студента без надання ним заяви з поясненням причин, термінів переривання навчання і необхідних підтверджуючих документів вважається недопустимим і тягне за собою дисциплінарну  відповідальність аж до розірвання контракту за ініціативи адміністрації університету та відрахування студента-що порушив графік навчання.

Студентам, які з дозволу адміністрації перервали навчання в університеті, надається академічна відпустка.

Студенти, які пропустили навчання з поважних причин, зобов’язані надати адміністрації Університету виправдувальні документи.