Порядок переведення студентів, поновлення у складі студентів раніше відрахованих осіб та паралельне навчання.

 

Базові положення про переведення встановлені статтею 46 Закону України «Про вищу освіту»  «Відрахування, переривання навчання,  поновлення і переведення здобувачів вищої освіти».

Поновитися може, незважаючи на тривалість перерви в навчанні, причини відрахування, трудовий стаж і форму навчання, будь-хто з відрахованих за умови наявності вакантних місць ліцензованого обсягу та академічної різниці, що відсутня або не перевищує чотирьох дисциплін. Поновлення здійснюється ректором інституту.

Переведення студентів, а також поновлення до складу студентів осіб, які були відраховані, здійснюється, як правило, під час літніх або зимових канікул за умови наявності вакантних місць на відповідній спеціальності.

Поновлення та переведення студентів на навчання до Інституту здійснюється за рахунок коштів відомств, підприємств, організацій, установ та фізичних чи юридичних осіб за умови наявності вакантних місць ліцензованого обсягу.

Ті, хто навчалися в неакредитованих вищих навчальних закладах, не користуються правом поновлення (переведення) доУАУК.

Переведення та поновлення студентів на перший курс ступеня бакалавр закладів вищої освіти забороняється.

Переведення студентів з одного навчального закладу до іншого незалежно від форми навчання, напряму підготовки, спеціальності  здійснюється за згодою ректорів обох  закладів вищої освіти.

Переведення студентів та поновлення раніше відрахованих осіб до УАУК з інших ЗВО здійснюється в літній та зимовий канікулярний період через приймальну комісію, до якої подаються такі документи:

  1. Оригінал заяви про надання дозволу на переведення з письмовою згодою ректора ЗВО, у якому навчається студент, та гербовою печаткою. При поновленні така згода не потрібна.
  2. Мотивована заява на ім’я ректора УАУК про надання дозволу на переведення (поновлення в складі студентів) за встановленим зразком.
  3. Копія оформленої належним чином навчальної картки студента, завіреної гербовою печаткою ЗВО (для переведення). Відрахованим з інших ЗВО необхідно подати оригінал академічної довідки встановленої форми.
  4. Оригінали документу про здобуту освіту та додатку до нього.
  5. Додаткові документи, що підтверджують причини переведення (поновлення) до інституту (за наявності таких).
  6. Копія паспорта та ідентифікаційного кода.
  7. 4 фотокартки 3х4.

Приймальна комісія у двотижневий термін розглядає подані документи та визначає академічну різницю.  За результатами розгляду документів видається наказ про допуск до занять та ліквідації академічної різниці. Згодом видається залікова книжка з проставленими перезарахованими навчальними дисциплінами з відповідними оцінками. Перезарахування здійснює декан факультету, керуючись порядком визначення академрізниці.

Паралельно навчатися за умови ліквідації академічної різниці можуть студенти з інших ЗВО та УАУК з другого – третього курсу. Студенти з інших ЗВО для паралельного навчання подають у приймальну комісію документи згідно з переліком документів для переведення з інших ВНЗ та додають довідку з гербовою печаткою, що підтверджує форму навчання. Далі порядок розгляду заяв і зарахування такий, як і для претендентів на переведення. При зарахуванні на денну форму навчання студентами з інших ЗВО надається оригінал атестата з додатком, в іншому випадку – нотаріально завірені копії.

ПРАВИЛА (витяг)
внутрішнього розпорядку для студентів
Українсько-американського університету Конкордія
 
Прийом на навчання в інститут та відрахування студентів
Прийом осіб на навчання в університет здійснюється на конкурсній основі згідно з Правилами прийому студентів до Українсько-американського університету Конкордія (ConcordiaUA).
Умови конкурсу мають забезпечувати дотримання прав громадян у галузі освіти.
Студенти, які навчаються в ConcordiaUA можуть бути відраховані з університету:
– за власним бажанням;
– за невиконання навчального плану;
– за порушення умов контракту;
– за порушення дисципліни;
– за пропуск або переривання навчання без поважних причин;
– в інших випадках, передбачених законами.
Студенти, які навчаються в інституті, можуть переривати навчання у зв’язку з поважними обставинами (за станом здоров’я, призовом на строкову військову службу у разі втрати права на відстрочку від неї, навчанням чи стажуванням в освітніх і наукових установах іноземних держав тощо) за надання підтверджуючих документів.
Про наміри переривання навчання у зв’язку з поважними обставинами або на прохання студентів з інших причин студенти повинні у письмовій формі попередити про це адміністрацію Університету з обов’язковим наданням заяви з поясненням причин і термінів переривання навчання та необхідних підтверджуючих документів.
Рішення про можливість переривання навчання студента, причину та термін перерви у навчанні  приймає адміністрація Університету і закріплює відповідним наказом.
Переривання навчання студента без надання ним заяви з поясненням причин, термінів переривання навчання і необхідних підтверджуючих документів вважається недопустимим і тягне за собою дисциплінарну  відповідальність аж до розірвання контракту за ініціативи адміністрації університету та відрахування студента-що порушив графік навчання.
Студентам, які з дозволу адміністрації перервали навчання в університеті, надається академічна відпустка.
Студенти, які пропустили навчання з поважних причин, зобов’язані надати адміністрації Університету виправдувальні документи.