Громадська організація «МІЖНАРОДНА АСОЦІАЦІЯ РЕКТОРІВ ПЕДАГОГІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ ЄВРОПИ» (надалі – Організація) є добровільним неприбутковим громадським об’єднанням, яке створене відповідно до законодавства України, діє на засадах єдності інтересів його членів для реалізації ними своїх прав і свобод, задоволення та захисту своїх наукових, соціальних, творчих, економічних та інших спільних інтересів, а також основних завдань, передбачених цим Статутом.

Організація у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про громадські об’єднання», «Про запобігання корупції», іншими нормативно-правовими актами чинного законодавства України, нормами міжнародного права, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, а також цим статутом

Організація створюється й діє на засадах законності, добровільності, самоврядності, вільного вибору території діяльності, рівності перед законом, відсутності майнового інтересу її членів, прозорості, відкритості та публічності.

Організація набуває статусу юридичної особи з моменту її державної реєстрації, має власну круглу печатку та інші штампи, рахунки в банківських установах і бланки зі своїм найменуванням, також може мати власну символіку, яка затверджується та реєструється згідно з чинним законодавством України.

Організація може здійснювати свою діяльність на території України та інших країн світу відповідно до чинного законодавства України та відповідних країн чи міжнародного законодавства.