У навчальний план спеціальності «Міжнародні економічні відносини» входить  49 дисциплін, які викладаються англійською мовою.

Цикл  дисциплін загальної підготовки

Предмети Кредити*
Англійська мова 6
Ділова англійська мова 6
Друга іноземна мова 6
Ділова (друга) іноземна мова 6
Ділова українська мова 3
Філософія 3
Психологія 3
Соціологія 3
Етика бізнесу 3
Міжособове спілкування 3
Історія української культури 3
Основи права 3
Математика для економістів 3
Інформатика і КТ 3
Фізичне виховання 3
Усього 57

Цикл дисциплін професійної підготовки

Предмети Кредити*
Міжнародні економічні відносини 3
Теорія міжнародних відносин 3
Основи дипломатії та дипломатична робота 3
Дипломатичний протокол та етикет 3
Країнознавство 3
Основи бізнесу 3
Міжнародний бізнес 3
Міжнародні організації в бізнесі 3
Основи менеджменту 3
Операційний менеджмент 3
Ризик- менеджмент у міжнародному бізнесі 3
Вступ до ІТ – менеджменту 3
Мікроекономіка 3
Макроекономіка 3
Світова економіка 3
Статистика 3
Інформаційні системи і технології 3
Теорія організації 3
Управління персоналом 3
Політика бізнесу 3
Публічна влада і міжнародні організації 3
Бухгалтерський облік І,ІІ 6
Монетарна політика та банківська система 3
Фінанси І,ІІ 6
Маркетинг 3
Маркетингові дослідження 3
Основи підприємництва 3
Логістика 3
Усього 90

У процесі навчання студенти виконують дві курсові роботи та проходять дві практики. Ключовим моментом при підготовці бакалаврів є залучення студентів до роботи у реальних ситуаціях на базі міжнародних підприємств та організацій з використання здобутих знань та умінь. Це дозволяє майбутнім випускникам не тільки здобути необхідні практичні навички, а й надалі швидше адаптуватися до умов реального бізнес-середовища. Одним з акцентів у навчальному процесі є розвиток креативності студентів.

На державну атестацію виносяться: кваліфікаційний комплексний іспит з фаху та іспит з ділової англійської мови.

Ця програма дозволяє випускникам стати успішними співробітниками й керівниками міжнародних компаній. Вона охоплює не тільки теоретичні аспекти міжнародної діяльності, а й аспекти міжнародних відносин, різних культур, звичаїв і ділової практики, що є безцінними знаннями в умовах глобальної економіки.

Випускники за цим напрямом можуть обіймати посади керівників або провідних фахівців підрозділів підприємств (організацій, фірм) зовнішньоекономічної сфери діяльності, керівників або спеціалістів імпортно-експортних відділів державних установ, експертів-консультантів спільних підприємств або підприємств, діяльність яких пов’язана з експортно-імпортними операціями, економістів-дослідників науково-дослідних інститутів та лабораторій ринково-кон’юнктурного аналізу та прогнозування.

*Кредити тут вказані за американською системою.