В Українсько-американському університеті Конкордія навчаються студенти з Греції, Чехії, Сербії, Нігерії, Венесуели, Грузії, Росії, Вірменії, Естонії, Лівії, Сірії та інших країн. З кожним роком кількість іноземних студентів, які навчаються в інституті, збільшується. Студенти навчаються за денною  та заочною (дистанційною) формою навчання.

Іноземним студентам надається гуртожиток. Вони  користуваться бібліотечним фондом інституту та беруть участь у різноманітних культурних заходах. Навчання іноземців відбувається разом з українськими студентами. Навчання платне.

Підготовка іноземних громадян проводиться в інституті за такими спеціальностями:

Менеджмент; Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності .

Дипломи державного та міжнародного зразка: бакалавр (4 роки), магістр (1,5 років).

Міжнародні економічні відносини; Міжнародний бізнес

Дипломи державного та міжнародного  зразка: бакалавр (4 роки).

Правила прийому іноземних громадян

 1. Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із Законами України «Про вищу освіту», «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», «Про закордонних українців», Указом Президента України від 03 червня 1994 року № 271 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова», постановами Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 року № 136 «Про навчання іноземних громадян в Україні», від 11 вересня 2013 року № 684 «Деякі питання набору для навчання іноземців та осіб без громадянства», наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року № 1541 «Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за № 2004/24536 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 11 грудня 2015 року № 1272).
 2. Іноземці та особи без громадянства можуть здобувати вищу освіту за кошти фізичних та юридичних осіб, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, законодавством або угодами між Українсько-американським університетом Конкордія про міжнародну академічну мобільність.
 3. Іноземці, які прибувають в Україну з метою навчання за кошти фізичних та юридичних осіб, вступають для здобуття ступенів бакалавра, магістра до Українсько-американського університету Конкордія за акредитованими спеціальностями: Менеджмент, Міжнародні економічні відносини двічі на рік, до і на початку академічних семестрів (до 01 листопада та до 01 березня відповідно).
 4. Іноземці, які вступають на навчання, зараховуються до Українсько-американського університету Конкордія на підставі наказів про зарахування, що формуються в Єдиній базі.
 5. Закордонні українці, статус яких підтверджено посвідченням закордонного українця, при вступі до Українсько-американського університету Конкордія користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, за винятками, встановленими Конституцією України, законами України чи міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

           

 1. Іноземці та особи без громадянства подають до приймальної комісії документи:

– оригінал документа про попередню освіту та додаток про освіту з переліком вивчених предметів і одержаних за них балів/оцінок (нострифікація та легалізація – переклад українською мовою, завірений нотаріально);

– медичний сертифікат про стан здоров’я, який засвідчує відсутність медичних протипоказань для навчання в Україні (консульська легалізація);

– копію страхового полісу України на надання екстреної медичної допомоги;

– копію документа про народження (переклад українською мовою завірений нотаріально);

– копію національного паспорта (переклад українською мовою, завірений нотаріально);

-оригінал «Запрошення на навчання»;

-Свідоцтво про визнання в Україні іноземного документа про освіту;

– 14 фотокарток розміром 3 x 4 см на матовому тлі.

 1. Навчання у Українсько-американському університеті Конкордія здійснюється англійською мовою. Згідно з навчальним планом іноземці вивчають українську мову.
 2. Зарахування іноземців за ступенем бакалаврпроводиться за результатами вступних іспитів (оцінюються за 100-бальною шкалою (від 100 до 200 балів) на підставі укладених договорів).
 3. Прийом іноземців за ступенем магістрпроводиться на базі ступеня бакалавра або магістра, за умови вступу на споріднену спеціальність за результатами вступних іспитів: з англійської мови та фахових дисциплін. За умови вступу з інших спеціальностей вступник проходить підготовку з фахових бакалаврських дисциплін. Результати вступних екзаменів оцінюються за 100-бальною шкалою (від 100 до 200 балів).
 4. Іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, мають право на здобуття вищої освіти, крім права на здобуття вищої освіти за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів, якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. Вони беруть участь у конкурсі щодо зарахування на таких самих підставах, як і громадяни України.
 5. Іноземці, які прибувають в Україну для участі в програмах академічної мобільності або для здобуття вищої освіти за узгодженими між українським та іноземним вищими навчальними закладами освітніми програмами, приймаються на навчання з урахуванням відповідних договірних зобов’язань УАУК.
 6. Підготовче відділення для іноземних абітурієнтів здійснює мовну підготовку згідно з навчальним планом упродовж одного року. Прийом на навчання іноземців здійснюється впродовж року. Слухачам, які успішно закінчили підготовчі курси, видається свідоцтво.