Вступ іноземних студентів

Українсько-американський університет Конкордія оголошує прийом іноземних студентів за ступенем «бакалавр» та «магістр» на 2020 рік.

В Українсько-американському університеті Конкордія навчаються студенти з Греції, Чехії, Сербії, Нігерії, Венесуели, Грузії, Росії, Вірменії, Естонії, Лівії, Сирії та інших країн. З кожним роком кількість іноземних студентів, які навчаються в інституті, збільшується. Студенти навчаються за денною, заочною (дистанційною) формою навчання.

Навчання здійснюється англійською мовою відповідно до Закону України «Про вищу освіту»(ст.48).

Іноземним студентам надається гуртожиток. Вони користуються бібліотечним фондом інституту та беруть участь у різноманітних культурних заходах. Навчання іноземців відбувається разом з українськими студентами. Навчання платне.

 

Підготовка іноземних громадян проводиться в інституті за такими спеціальностями:

Спеціальність Спеціалізація Ступінь Тривалість
Менеджмент ОПП Бізнес-адміністрування Магістр 1,5 року
Менеджмент Менеджмент Бакалавр 4 роки
Менеджмент інформаційних технологій
Менеджмент готельного бізнесу

Міжнародні програми ВВА та МВА акредитовані Європейською акредитаційною агенцією FIBAA, яка визнається CHEA.

Ці програми є невід’ємною частиною державних програм бакалаврів та магістрів Українсько-американського університету Конкордія, які акредитовані Акредитаційною комісією України.

Випускники одержують два дипломи: державний та міжнародний

Правила прийому іноземних громадян:
1. Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із Законами України «Про вищу освіту», «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», «Про закордонних українців», Указом Президента України від 03 червня 1994 року № 271 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова», постановами Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 року № 136 «Про навчання іноземних громадян в Україні», від 11 вересня 2013 року № 684 «Деякі питання набору для навчання іноземців та осіб без громадянства», наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року № 1541 «Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за № 2004/24536 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 11 грудня 2015 року № 1272).

2. Іноземці, які прибувають в Україну з метою навчання за кошти фізичних та юридичних осіб, вступають для здобуття ступенів бакалавра, магістра до Українсько-американського університету Конкордія за акредитованою спеціальністю «Менеджмент» двічі на рік, до і на початку академічних семестрів ( з 01 червня до 01 листопада та з 02 січня до 01 березня відповідно).

3. Іноземці, які вступають на навчання, зараховуються до Українсько-американського університету Конкордія на підставі наказів про зарахування, що формуються в Єдиній державній базі освіти.

4. Іноземці та особи без громадянства подають до приймальної комісії такі документи:

  • оригінал документа про попередню освіту та додаток про освіту з переліком вивчених предметів і одержаних за них балів/оцінок (нострифікація та легалізація – переклад українською мовою, завірений нотаріально);
  • медичний сертифікат про стан здоров’я, який засвідчує відсутність медичних протипоказань для навчання в Україні (консульська легалізація);
  • копію страхового полісу України на надання екстреної медичної допомоги;
  • копію національного паспорта (переклад українською мовою, завірений нотаріально);
  • оригінал «Запрошення на навчання»;
  • Свідоцтво про визнання в Україні іноземного документа про освіту;
  • 4 фотокартки розміром 3 x 4 см.

5. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі – Документ), обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року № 504 «Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за № 614/27059. Нострифікація здійснюється упродовж шести місяців з початку навчання в університеті в Інформаційно-іміджевому центрі МОН України 

6. Навчання у Українсько-американському університеті Конкордія здійснюється англійською мовою. Згідно з навчальним планом іноземці вивчають українську мову.

7. Зарахування іноземців за ступенем «бакалавр» проводиться за результатами вступних іспитів (оцінюються за 100-бальною шкалою (від 100 до 200 балів) на підставі укладених договорів).

8. Прийом іноземців за ступенем «магістр» проводиться на базі ступеня бакалавра або магістра, за умови вступу на споріднену спеціальність за результатами вступних іспитів: з англійської мови та фахових дисциплін. За умови вступу з інших спеціальностей вступник проходить підготовку з фахових бакалаврських дисциплін. Результати вступних екзаменів оцінюються за 100-бальною шкалою (від 100 до 200 балів).

9. Іноземці, які прибувають в Україну для участі в програмах академічної мобільності або для здобуття вищої освіти за узгодженими між українським та іноземним вищими навчальними закладами освітніми програмами, приймаються на навчання з урахуванням відповідних договірних зобов’язань УАУК.

10. Підготовче відділення для іноземних абітурієнтів здійснює мовну підготовку згідно з навчальним планом упродовж одного року. Прийом на навчання іноземців здійснюється впродовж року. Слухачам, які успішно закінчили підготовчі курси, видається свідоцтво.

Українсько-американський університет Конкордія випускає успішних висококваліфікованих спеціалістів вже понад 20 років.