Навчально-методичний відділ

Завідувач навчально-методичного відділу 

Пархоменко Лілія Миколаївна

Основні завдання:

  • планування та організація навчального процесу  за українсько-американською (спільною) програмою;
  • упровадження в діяльність навчальних підрозділів УАУК нових підходів до організації навчального процесу, сучасних правил ведення діловодства;
  • робота з підготовки статистичних звітів, звітних доповідей ректора і проректора з навчально-методичної роботи;
  • планування й організація роботи УАУК з розподілу випускників.

Функції

Відділ виконує такі функції відповідно до покладених на нього завдань:

1. Планування та організація навчального процесу.

1.1. Участь у розробці щорічного робочого навчального плану УАУК. Після затвердження в установленому порядку робочі навчальні плани доводяться до відома кафедр і підрозділів інституту.

1.2. Складання графіку навчального процесу на навчальний рік. 

1.3. Планування кількості груп на курсах.

1.4. Складання розкладу навчальних занять, його тиражування та доведення до відома студентів та викладачів.

1.5. Складання розкладу іспитів і орієнтованого розкладу підсумкового модульного контролю.

1.6. Розробка плану заходів і проектів наказів щодо організації освітнього процесу та проведення кінцевого контролю, формування екзаменаційних комісій, створення проектів відповідних наказів.

1.7. Створення щорічно проекту наказу ректора «Про затвердження обсягу педагогічного навантаження та норм часу для розрахунку й обліку навчальної роботи професорсько-викладацького складу».

1.8. Планування річного навантаження кафедр з урахуванням існуючих законодавчих і нормативних документів, фінансування УАУК й їх специфіки діяльності.

1.9. Контроль за виконанням плану педагогічного навантаження викладачів по кафедрах УАУК (по місяцях, за семестр, за навчальний рік).

1.10. Підготовка документів про навчальну роботу викладачів з погодинною оплатою, контроль за виконанням ними індивідуальних графіків роботи, її облік, звітність.

1.11. Аналіз щорічних звітів декана і кафедр, підготовки на їх основі узагальнених матеріалів про результати діяльності навчальних підрозділів УАУК до звітної доповіді ректора і проректора на вчених радах (серпень, лютий) про роботу закладу за минулий навчальний рік.

1.12. Організація й аналіз контролю кафедрами вихідного рівня знань студентів.

1.13. Контроль за:

– виконанням кафедрами робочого навчального плану, затвердженого розкладу занять, плану навчально-методичних нарад кафедр, навчального навантаження викладачів, веденням обліково-звітної документації;

– виконанням деканатом вимог щодо ведення обліково-звітної документації, наказів ректора й вказівок проректора з навчально-методичної роботи з питань організації навчального процесу.

1.14. Підготовка до проведення урочистостей: «Посвята першокурсників у студенти» та присвячених випуску бакалаврів та магістрів.

1.15. Надання (з дозволу керівництва УАУК) інформації та документів з питань, які належать до компетенції відділу.

2. Упровадження в діяльність навчальних підрозділів УАУК нових підходів до організації навчального процесу, сучасних правил ведення діловодства:

2.1. Робота  кафедр з упровадження нових технологій і методів навчання у навчальний процес.

2.2. Проведення науково- та навчально-методичних семінарів з навчальної, навчально-методичної роботи із завідувачами кафедр і відповідальними за навчально-методичну роботу на кафедрах, співробітниками деканату з питань ведення відповідно до нормативних вимог уніфікованих форм документів, сучасних правил діловодства, нових технологій навчання.

3. Робота з підготовки статистичних звітів, звітних доповідей ректора й проректора з навчальної роботи:

3.1. Підготовка статистичного звіту УАУК за формою 3-НК для надання до статуправління та МОН України.

3.2. Збір і аналіз даних про пропуски студентами навчальних занять, підготовка семестрового та річного звіту з цього питання.

3.3. Збір даних про результати підсумкових модульних контролів, екзаменаційних сесій по курсах і дисциплінах, їх аналіз і підготовка матеріалів для доповіді ректора, проректора з науково-педагогічної роботи.

3.4. Підготовка статистичного звіту про рух контингенту студентів УАУК (щомісячно, щосеместрово, щорічно).

3.5. Збір і підготовка статистичної інформації з навчальної роботи закладу для розрахунку основних показників діяльності УАУК для визначення МОНУ рейтингу приватних вищих навчальних закладів.

4. Розширення кола освітніх послуг, своєчасне забезпечення випускників УАУК документами про освіту, додатками до диплома про вищу освіту європейського зразка;

4.1. Підготовка необхідних документів для проходження ліцензування і акредитації за різними спеціальностями, освітньо-професійними програмами, забезпечення своєчасного подання справ до Міністерства освіти і науки України;

4.2. Вивчення, узагальнення та інформування структурних підрозділів УАУК про зміни в нормативно-правовій базі з питань ліцензування та акредитації, підготовка відповідних методичних рекомендацій;

4.3. Забезпечення своєчасного оформлення ліцензій і сертифікатів, переоформлення в разі закінчення їх терміну дії;

4.4. Формування електронного замовлення для виготовлення документів про вищу освіту, студентських квитків, дублікатів.

4.5. Підготовка, замовлення, видача студентам та облік додатків до дипломів про вищу освіту європейського зразка.

 

Приймальна комісія

працює
щодня з 9-00 до 18-00
у суботу з 10-00 до 16-00
(неділя вихідний)

за адресою:
м. Київ, вул. Тургенєвська, 8–14,
кім. 1-4

Тел.: (+380 44) 236-19-16; 236-19-49
Тел./факс: (+380 44) 486-06-66

E-mail: info@uacu.edu.ua

Соціальні мережі

Дізнатися більше!

Програма Подвійних Дипломів

Тел.: (+380 44) 236-19-16; 236-19-49
Тел./факс: (+380 44) 486-06-66

E-mail: info@uacu.edu.ua

Дізнатися більше!

Українсько-американський університет Конкордія випускає успішних висококваліфікованих спеціалістів вже понад 20 років.