Центр дистанційного навчання

Завідувач відділення – Процун Наталія Михайлівна, кандидат економічних наук, доцент.

Відділ дистанційного навчання в УАУК працює згідно з Положенням про дистанційне навчання.

Положення про дистанційне навчання в Українсько-американському університеті Конкордія (далі – УАУК) розроблене відповідно до Законів України «Про вищу освіту» та «Про освіту», наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження положення про дистанційне навчання» №466 від 25.04.13 р., «Вимог до ВНЗ та закладів післядипломної освіти, наукових, освітньо-наукових установ, що надають освітні послуги за дистанційною формою навчання з підготовки та підвищення кваліфікації фахівців за акредитованими напрямами і спеціальностями», затверджених наказом МОН України від 25.04.2013 р. № 466.

Дистанційне навчання в УАУК здійснюється за допомогою програмного забезпечення MOODLE 3.0 (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment).

Під дистанційним навчанням розуміється індивідуалізований процес набуття знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини, який відбувається в основному за опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників навчального процесу в спеціалізованому середовищі, яке функціонує на базі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій.

Дистанційна форма навчання – форма організації навчального процесу в УАУК, яка забезпечує реалізацію дистанційного навчання та передбачає можливість отримання випускниками документів про відповідний освітній або освітньо-кваліфікаційний рівень у порядку, встановленому Законом України «Про вищу освіту».

Підготовка фахівців за дистанційною формою навчання здійснюється в УАУК за ступенем бакалавра, спеціальності 073 «Менеджмент», спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини»; магістра спеціальності 073 «Менеджмент», освітньо-професійної програми «Бізнес-адміністрування».

Термін навчання студентів за дистанційною формою відповідає навчальному плану УАУК: бакалавр – 4 роки, магістр – 1,5 року.

У процесі дистанційного навчання використовуються веб-ресурси навчальних дисциплін (програм), у тому числі дистанційні курси – систематизоване зібрання інформації та засобів навчально-методичного характеру, необхідних для засвоєння навчальних дисциплін (програм), яке доступне через Інтернет за допомогою веб-браузера та/або інших доступних користувачеві програмних засобів.

Максимально можлива кількість студентів УАУК, що навчаються за дистанційною формою, визначається в межах ліцензованого обсягу підготовки, виділеного для заочної форми навчання. Розподіл ліцензованого обсягу підготовки, виділеного для заочної форми навчання, здійснюється відповідно до рішення Приймальної комісії УАУК за погодженням із завідувачем Центру дистанційного навчання.

Навчальний процес за дистанційною формою може проводитися в режимі реального часу (синхронний режим) та на основі самостійної роботи студента (асинхронний режим).
Студент обирає курси для власного вивчення виключно із запропонованого УАУК переліку предметів.

Технології дистанційного навчання в УАУК можуть використовуватися при організації та забезпеченні денної та заочної форм навчання. Студент, пред’явивши підтверджуючі документи, може вивчати предмет дистанційно на підставі заяви за погодженням із завідувачем кафедри та завідувачем Центру дистанційного навчання.

На дистанційну форму навчання можуть переводитися студенти, які виявили бажання навчатися за індивідуальним планом. Для студентів про роботу з дистанційними курсами розроблена Інструкція.

Приймальна комісія

працює
щодня з 9-00 до 18-00
у суботу з 10-00 до 16-00
(неділя вихідний)

за адресою:
м. Київ, вул. Тургенєвська, 8–14,
кім. 1-4

Тел.: (+380 44) 236-19-16; 236-19-49
Тел./факс: (+380 44) 486-06-66

E-mail: info@uacu.edu.ua

Соціальні мережі

Дізнатися більше!

Програма Подвійних Дипломів

Тел.: (+380 44) 236-19-16; 236-19-49
Тел./факс: (+380 44) 486-06-66

E-mail: info@uacu.edu.ua

Дізнатися більше!

Українсько-американський університет Конкордія випускає успішних висококваліфікованих спеціалістів вже понад 20 років.