Програма Ph.D.

Українсько-американський університет Конкордія оголошує прийом студентів на навчання за програмою Ph.D. для здобуття наукового ступеня доктора філософії.

Опис програми

Українсько-американський університет Конкордія здійснює підготовку докторів філософії за спеціальністю 051 – Економіка, галузь знань 05 – Соціальні та поведінкові науки» (згідно наказу Міністерства освіти і науки № 956-л від 5 вересня 2019 року). Навчання іноземних студентів проводиться на загальних умовах.

Основним фокусом програми є проведення досліджень зі спеціальності «Економіка» і написання (і захист) дисертаційної роботи доктора філософії. Пропонована тематика наукових розвідок включає, зокрема, економіку природокристування та охорони довкілля, економіку та управління підприємствами тощо.

Ph.D.- програма з економіки (Ph.D. in Economics) надає можливість:

 • Поєднати підвищення кваліфікації в галузі економіки з викладанням та прикладними дослідженнями
 • Отримати навички, що дозволять побудувати успішну кар’єру викладача університету, наукового експерта, консультанта для приватного бізнесу чи урядовця
 • Поєднати кращі підходи з класичної аспірантури із сучасними практиками американських та європейських програм ступеня доктора філософії

Програма підготовки докторів філософії включає навчально-педагогічну і науково-дослідницьку діяльність:

Компоненти програми

Види роботи

Навчально-педагогічна робота

 • Лекції, семінари, презентації тощо
 • Екзамени й заліки з вивчених дисциплін
 • Комплексний підсумковий іспит зі спеціальності
 • Асистентська педагогічна практика

Науково-дослідна робота

 • Індивідуальні консультації з науковим керівником
 • Проведення наукового дослідження
 • Публікація наукових статей
 • Наукова практика
 • Написання дисертаційної роботи

Перелік навчальних дисциплін, які викладаються за програмою підготовки докторів філософії:

 • Методи дослідження та аналізу (курс з циклу дисциплін загальноосвітньої підготовки магістерської освітньо-професійної програми)
 • Глобальна економіка: сучасні економічні тенденції та виклики
 • Сучасні підходи до викладання
 • Управління науковими проектами та грантами
 • Академічна доброчесність
 • Академічне письмо англійською мовою

Програма передбачає денну / дистанційну форму навчання і поєднує декілька режимів, зокрема лекції пропонуються онлайн, екзамени і навчальна практика проводяться в університеті, форма консультацій визначається науковим керівником, а також наукова практика передбачає участь у національних і міжнародних конференціях за коштом здобувача.

Навчання в Українсько-американському університеті Конкордія здійснюється англійською мовою відповідно до Закону «Про вищу освіту» (ст.48), тобто навчальний матеріал викладається англійською мовою. Документація і звітність готується українською мовою; мова публікацій та дисертації – українська або англійська.

Нормативний строк підготовки доктора філософії в УАУК становить чотири роки.

Умови вступу

На навчання за програмою Ph.D. на конкурсній основі приймаються особи, які здобули вищу освіту ступеня магістра (спеціаліста). До вступних випробувань допускаються особи, які вчасно подали всі необхідні для вступу документи згідно з правилами прийому до Університету.

Перелік документів, що подаються для вступу на Ph.D.-програму:

 • заява про прийом на навчання за програмою Ph.D. подається на ім’я ректора;
 • копія додатку до диплому магістра (спеціаліста);
 • копія трудової книжки (у разі її наявності), завірена за місцем роботи;
 • список опублікованих наукових праць та винаходів. У списку виділити публікації у фахових виданнях та виданнях, зареєстрованих у наукометричних базах Scopus або Web of Science;
 • ксерокопії 2-3 публікацій;
 • ксерокопія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;
 • ксерокопія паспорту (перша, друга сторінки та сторінка з реєстрацією);
 • копію військово-облікового документа для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством).

Під час подання заяви в паперовій формі вступник особисто пред’являє оригінали:

 • документа, що посвідчує особу;
 • військово-облікового документа для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
 • документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього.

При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі – Документ), обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року №504 “Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за № 614/27059.

Вступні випробування

Вступні випробування на програму Ph.D. Університету складаються з:

 • вступного іспиту із спеціальності (економіки) (в обсязі програми рівня вищої освіти магістра);
 • вступного іспиту з іноземної мови  в обсязі, який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти. Вступник, який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL або International English Language Testing System (IELTS), сертифікатом Сambridge English Language Assessment (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня), звільняється від складення вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної мови з найвищим балом.

Особам, які вступають на Ph.D.-програму з іншої галузі знань (спеціальності) ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста), можуть бути призначені додаткові вступні випробування. Додаткові вступні випробування оцінюються за шкалою “зараховано” “незараховано”. Вступник, що отримав “незараховано” до складання вступних випробувань не допускається.

Послідовність складання вступних іспитів на програму Ph.D. наступна:

Додаткове вступне випробування (за необхідності) → іноземна мова → спеціальність.

Програми вступних випробувань на програму Ph.D.:

Результати вступних випробувань на Ph.D.-програму дійсні для вступу до Університету протягом одного календарного року.

Оплата здійснюється посеместрово.

Електронна адреса відділу Ph.D.-програм для листування: info@uacu.edu.ua

Приймальна комісія

працює
щодня з 9-00 до 18-00
у суботу з 10-00 до 16-00
(неділя вихідний)

за адресою:
м. Київ, вул. Тургенєвська, 8–14,
кім. 1-4

Тел.: (+380 44) 236-19-16; 236-19-49
Тел./факс: (+380 44) 486-06-66

E-mail: info@uacu.edu.ua

Соціальні мережі

Дізнатися більше!

Програма Подвійних Дипломів

Тел.: (+380 44) 236-19-16; 236-19-49
Тел./факс: (+380 44) 486-06-66

E-mail: info@uacu.edu.ua

Дізнатися більше!

Українсько-американський університет Конкордія випускає успішних висококваліфікованих спеціалістів вже понад 20 років.